top of page

JIČÍN

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY MEZI CENTREM MĚSTA A NÁDRAŽÍM 

V EVIDENCI ÚPČ

OD ROKU 2020

Zpracování územní studie Jičín - lokalita stávajícího autobusového nádraží. Územní studie v navržené urbanistické struktuře rozvíjí typické Jičínské urbanistické principy a zároveň je obohacuje o nové současné urbanistické koncepce. Jedná se zejména o průhledy ulicemi na pozitivní městské dominanty, geometrickou strukturu ulic s rozvětvením do tří dominantních směrů, akcentování důležitých křižovatek jako významných orientačních bodů a doplnění chybějící zástavby v prolukách a místech, kde je potřeba vybudovat druhou stranu ulice. Cílem je vytvoření intenzivní kompaktní městské struktury s polyfunkčním využitím s důrazem na podporu živého parteru města v hlavních pěších trasách.

 

Územní studie také stanovuje principy řešení veřejné hromadné autobusové dopravy v širším kontextu města.

Ve spolupráci s ateliérem Patrika Kotase.

bottom of page